صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه اداری-تجاری
مرکز توزیع دارویی همدان

استفاده از خدمات مهندسی در مورد پروژه مرکز توزیع دارویی همدان شامل مرحله اول ( شناسایی و بررسیهای مقدماتی و تهیه گزارش توجیهی و نقشه ها و برآوردهای مقدماتی ) مرحله دوم ( تهیه طرح و نقشه های اجرایی و محاسبات فنی و برآورد قطعی بر اساس مصوبات مرحله اول )

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش