صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه آموزشی فرهنگی
طرح آبرسانی آب آشامیدنی دانشگاه (خوارزمی)تربیت معلم حصارک کرج

عبارتست از تهیه نقشه های اجرایی و ارائه خدمات مرحله اول و د وم طرح آبرسانی آب آشامیدنی به خوابگاه،منازل مسکونی و ساختمانهای آموزشی اداری دانشگاه تربیت معلم واحد پردیس کرج شامل طرح لوله کشی ها،مخازن آب زمینی و هوایی،پمپ خانه و...

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش