صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه آموزشی فرهنگی
تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه 4 مدرسه استان کرمانشاه

عبارتست از انجام خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه 4 مدرسه استان کرمانشاه.برای زمین با مساحت تقریبی 4208متر مربع.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش