صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه آموزشی فرهنگی
دانشگاه های آزاد اسلامی - پیام نور - و مرکز آموزشی عالی بم

عبارتست از انجام خدمات مشاوره، برای انجام مطالعات و نظارت ( مرحله اول و دوم و سوم ) بر پروژه دانشگاههای آزاد اسلامی و پیام نور و مرکز آموزش عالی بم.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش