صفحه اصلی / پروژه ها / پروزه آموزشی نظامی
مرکز گروهان مریوان

استفاده از خدمات مهندسی مشاوردر زمینه ( نظارت عالیه ) و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی ده دستگاه پاسگاه ژاندارمری با شرح وظایف : نظارت بر اجرای صحیح نقشه ها ، صدور دستور کارها، تهیه و تنظیم صورتحساب و رسیدگی به دعاوی و کنترل نهایی صورتوضعیت های پیمانکار و .....

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش