صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه بهداشتی در مانی
تعمیرات مراکز بهداشتی - درمانی کشورPIU

عبارتست از انجام خدمات مشاوره برای خدمات نظارت کلی پروژه تعمیرات مراکز بهداشتی، درمانی روستایی مربوط به چهل دانشگاه علوم پزشکی کشور شامل بازبینی اسناد و مدارک مربوط ، از طرف دانشگاهها ارائه خواهد گردید و سه مرحله بازدید از پروژه های که در هر مرحله توسط مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت انتخاب خواهد شد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش