صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه بهداشتی در مانی
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

عبارتست از انجام خدمات مشاوره، برای انجام خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت بر اجرای عملیات باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان آموزشی همدان (بوعلی) بر اساس شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کاربری.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش