صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه بهداشتی در مانی
مقاوم سازی بیمارستانهای امام خمینی-امام حسین-شهدا-طرفه

عبارتست از انجام خدمات مهندسی در خصوص مقاوم سازی پروژه های 1- ساختمان ولیعصر بیمارستان امام خمینی 2- ساختمان بیمارستان امام حسین 3- بیمارستان شهدای تجریش ( شامل چندین ساختمان 2 تا 8 طبقه بتنی و با مصالح بنایی که بهم مرتبط گردیده اند) 4- بیمارستان طرفه ( شامل يک ساختمان اصلی با مصالح زیربنایی و دو قسمت بتنی و فلزی ) در سه مرحله 1- تحلیل آسیب پذیری ساختمان 2- تهیه طرح مقدماتی و تهیه طرح اجرایی و 3- نظارت عالیه و کارگاهی.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش