صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه بهداشتی در مانی
مطالعات و تدوین ضوابط طراحی برای بیمارستانها

عبارتست از مطالعه ضوابط و معیارهای بین المللی مورد عمل در طراحی بیمارستانهای با کاربری عمومی با توجه به مسائل فرهنگی و عوامل جانبی و بررسی نمونه های موجود در جهت شناسائی کلیه بخشها.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش